AJUTOR SOCIAL

AJUTOR SOCIAL

226
DISTRIBUIȚI
LEGE Nr. 133
din  13.06.2008
cu privire la ajutorul social

 

Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:
  familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie;

   solicitant – unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a ajutorului social;
  ajutor social – plată lunară în bani acordată familiei defavorizate;
ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
   
   venit lunar minim garantat al familiei – nivel minim calculat al venitului lunar garantat de stat unei familii;
   venit global mediu lunar al familiei (denumit în continuare venit global al familiei)  media lunară a sumei mijloacelor obţinute de familie;
   familie defavorizată – familia care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat.

 

 De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;
c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ.
f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

Cuantumul ajutorului social
Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia.
  Venitul lunar minim garantat 
(1) Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acesteia.
(2) Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se stabileşte  după cum urmează:
a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
c) 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate;
e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid;
f) plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie.
(3) Nivelul venitului lunar minim garantat se stabileşte anual prin Legea bugetului de stat.

AJUTOR SOCIAL

APRA(AJUTOR PENTRU

PERIOADA RECE A ANULUI)

100%-765 LEI100%-1224 LEI
70%-535,50 LEI70%-856,80 LEI
50%-382 LEI50%-611,20 LEI
30%-229,50 LEI30%-367,20 LEI
10%-76,50 LEI10%-122,40 LEI

 La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiilor care:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
b) execută o pedeapsă privativă de libertate;
c) satisfac serviciul militar în termen;
d) se află la întreţinerea statului.

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

1. Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.
2. Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
3. Familia comunică despre orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial prin depunerea unei cereri noi de acordare a ajutorului social de către solicitant, conform prevederilor prezentului Regulament. Faptul în cauză  constituie temei pentru revizuirea dreptului la ajutor social şi luarea deciziei de acordare sau neacordare a acestuia.
    4. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea anchetei sociale stabilite de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a verifica condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutorul pentru perioada rece a anului. În caz de refuz a efectuării anchetei sociale se întocmeşte un  proces-verbal.
  

Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
prezentei legi

(1) Încălcarea prezentei legi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
(2) Solicitantul este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice organului cu drept de stabilire a ajutorului social.
(3) În cazul prezentării unor informaţii incomplete, greşite sau al neinformării despre schimbările ce au intervenit în structura şi cuantumul veniturilor, fapt ce a influenţat cuantumul ajutorului social şi/sau acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, beneficiarul restituie întreaga sumă care i-a fost plătită nejustificat.

 

DOCUMENTE NECESARE LA AJUTORUL SOCIAL:

a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
d) copia deciziei de plasament în instituţie;
e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
f) copia contractului de arendă, locaţiune;
    g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
    h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
    i) copia certificatului de naştere al copilului;
j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.