ASISTENȚA PERSONALĂ

ASISTENȚA PERSONALĂ

538
DISTRIBUIȚI
REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
social  „Asistenţă personală”

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă personală” pentru persoanele cu dizabilităţi severe.
2. Serviciul social „Asistenţă personală” (în continuare – Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi.
3. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei, prezentul Regulament, Standardele minime de calitate pentru Serviciul dat, dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale.
4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv copii cu dizabilităţi severe, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament;
[Pct.4 noțiunea modificată prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
şef al Serviciului – persoana responsabilă de gestionarea Serviciului, angajată şi eliberată din funcţie de către prestatorul de serviciu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi a municipiului Bălţi, precum şi asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia, avînd domeniul de activitate în sfera socială;
echipă multidisciplinară de specialişti – grup de specialişti din mai multe domenii (asistent social comunitar, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, psihiatru, kinetoterapeut etc.), care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficiarului conform prevederilor managementului de caz;
management de caz – instrucţiune metodică elaborată şi aprobată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care descrie procedura managementului de caz în asistenţa socială;
manual operaţional al Serviciului – ghid elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente cu menirea de a ajuta specialiştii în domeniu şi prestatorul să acorde eficient Serviciul;
Standarde minime de calitate pentru Serviciu (în continuare – Standarde minime de calitate) – norme obligatorii a căror aplicare garantează un minim de calitate a serviciilor în domeniu.

Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ORGANIZARE ALE SERVICIULUI

5. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
6. Obiectivele Serviciului sînt:
1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.
7. Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:
1) respectul demnităţii inalienabile a persoanei;
2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;
3) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;
5) planificarea individualizată centrată pe persoană;
6) parteneriatul între serviciile sociale;
7) abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;
8) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.

Capitolul III
ORGANIZAREA SERVICIULUI

Secţiunea 1
Competenţele prestatorului de serviciu

8. Prestatorul de serviciu are următoarele competenţe:
1)  examinează cererea solicitantului privind admiterea în Serviciu, conform prevederilor prezentului Regulament;
2)  stabileşte, după caz, termenul de admitere  a beneficiarului în Serviciu, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia;
3)  aprobă Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului;
4)  organizează cursul de instruire iniţială a candidaţilor pentru funcţia de asistent personal;
5)  prestează Serviciul în conformitate cu Standardele minime de calitate şi potrivit prevederilor legislaţiei;
6)  asigură angajarea personalului în Serviciu conform Standardelor minime de calitate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
7)  respectă drepturile beneficiarilor în procesul de prestare a Serviciului;
8)  respectă procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor privind Serviciul, în conformitate cu prevederile legale;
9)  decide asupra suspendării sau încetării prestării Serviciului pentru beneficiar, în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.

Secţiunea a 2-a
Personalul Serviciului şi atribuţiile acestuia

9. Personalul Serviciului este constituit din şeful Serviciului şi asistenţii personali.
10. Serviciul este gestionat de şeful Serviciului. Se stabileşte o unitate de şef al Serviciului pentru 30 de unităţi de asistenţi personali.
11. Şeful Serviciului are următoarele atribuţii:
1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.
12. Asistentul personal are următoarele responsabilităţi:
1) prestează activităţile prevăzute în contractul individual de muncă, fişa postului şi planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
2) participă la instruirile organizate de prestatorul de Serviciu;
3) sesizează prestatorul de Serviciu despre orice modificare în starea fizică, psihică sau socială a beneficiarului, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de prezentul Regulament;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.
13. Poate fi angajată în funcţia de asistent personal orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1) are vîrsta minimă de 18 ani;
[Pct.13 subpct.2) abrogat prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
3) nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.
14. Pentru a fi angajată în calitate de asistent personal, persoana depune la prestatorul de Serviciu un dosar conţinînd următoarele documente:
1) cererea de angajare;
2) copia de pe actele de identitate;
3) copia de pe actele de studii;
4) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii.
15. Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilităţi severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului.
[Pct.5 modificat prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]

Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

16. Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele drepturi:
1) să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
2) să selecteze asistentul personal;
3) să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
4) să i se respecte demnitatea umană şi intimitatea personală;
5) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamanţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
6) să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.
17. Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligaţii:
1) să comunice prestatorului de Serviciu, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul;
2) să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale;
3) să respecte condiţiile acordului semnat cu prestatorul de Serviciu.

Capitolul IV
FUNCŢIONAREA SERVICIULUI

Secţiunea 1
Admiterea beneficiarului în Serviciu

18. Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la unitatea de asistenţă socială sau direct la prestatorul de Serviciu din raza teritorială a domiciliului sau a reşedinţei sale.
19. La cerere se anexează următoarele acte:
1)  copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal;
2)  copia de pe certificatul de dizabilitate;
3)  copia de pe hotărîrea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.
20. Unitatea de asistenţă socială sau, după caz, prestatorul de Serviciu înregistrează cererea de solicitare a Serviciului în registrul de evidenţă.
21. Unitatea de asistenţă socială sau, după caz, prestatorul de Serviciu oferă solicitantului informaţii explicite privind modul de funcţionare a Serviciului şi, în caz de necesitate, îi acordă asistenţă pentru obţinerea şi pregătirea actelor necesare.
22. Unitatea de asistenţă socială care a înregistrat cererea realizează evaluarea iniţială a cazului şi referă dosarul beneficiarului Structurii teritoriale de asistenţă socială sau prestatorului de servicii sociale.

Secţiunea a 2-a
Evaluarea complexă a solicitantului

3. Evaluarea complexă a necesităţilor solicitantului de asistenţă personală este realizată de către prestatorul de Serviciu, cu implicarea echipei multidisciplinare de specialişti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului.
24. Scopul evaluării solicitantului este de a determina eligibilitatea acestuia pentru serviciu, tipul de servicii de asistenţă personală de care are nevoie şi numărul de ore pe săptămînă necesar pentru fiecare tip de activitate.
25. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară efectuează vizite la domiciliu şi, după caz, la locul unde învaţă sau activează solicitantul. Prestatorul de Serviciu stabileşte, de comun acord cu solicitantul sau, după caz, cu reprezentantul său legal, data şi locul convenabil pentru vizita de evaluare.
26. Eligibilitatea persoanei cu dizabilităţi severe pentru Serviciu este determinată de prestatorul de serviciu în baza recomandării instituţiei responsabile de determinarea dizabilităţii, precum şi a evaluării efectuate de echipa multidisciplinară de specialişti, conform Instrucţiunii anexate la prezentul Regulament.
27. Nu pot beneficia de Serviciu persoanele cu dizabilităţi care se află la întreţinerea deplină a statului în instituţiile sociale şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament. Persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia poate depune cerere pentru prestarea Serviciului cu o lună înainte de transferul planificat din instituţie în comunitate sau în familie.
28. În cadrul evaluării necesităţilor de asistenţă a solicitantului, prestatorul de Serviciu verifică respectarea condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi emite o decizie privind acceptarea sau neacceptarea în Serviciu. În termen de 3 zile lucrătoare, prestatorul de Serviciu comunică decizia luată solicitantului sau, după caz, reprezentantului său legal.

Secţiunea a 3-a
Planul individualizat de asistenţă

29. În baza evaluării necesităţilor, prestatorul de Serviciu recomandă acţiuni de intervenţie, care sînt fixate în planul individualizat de asistenţă al beneficiarului.
30. Planul individualizat de asistenţă este completat, cu participarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, în cadrul şedinţei de planificare a asistenţei. La şedinţă sînt examinate rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi recomandările formulate de către echipa multidisciplinară de specialişti.
31. La solicitarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, este permisă participarea la şedinţa de planificare a unei persoane de încredere a beneficiarului.
32. Planul individualizat de asistenţă conţine informaţia detaliată despre serviciile oferite, numărul de ore de asistenţă repartizate pe zi şi pe săptămînă, timpul şi locul oferirii serviciilor.
33. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de asistenţă revine şefului Serviciului.
34. Planul individualizat de asistenţă personală este revizuit în cazul reevaluării necesităţilor beneficiarului. Reevaluarea necesităţilor beneficiarului se face o dată pe an sau la necesitate, în baza cererii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal ori a prestatorului de Serviciu, în caz de schimbări ale stării sănătăţii beneficiarului, locului de trai, condiţiilor familiale sau altor circumstanţe importante.
35. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal, pe de o parte, şi şeful Serviciului, pe de altă parte, semnează un acord de colaborare în baza planului individualizat de asistenţă.
36. Acordul cu beneficiarul este semnat în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei privind acceptarea beneficiarului în Serviciu.

Secţiunea a 4-a
Perfectarea contractului de muncă

37. Prestatorul de Serviciu verifică condiţiile de eligibilitate a candidatului pentru funcţia de asistent personal, conform prevederilor pct. 13 şi 14 ale prezentului Regulament.
38. În urma constatării eligibilităţii candidatului pentru funcţia de asistent personal, prestatorul de Serviciu organizează cursul de instruire iniţială a candidatului respectiv.
39. După terminarea cursului de instruire iniţială de către candidatul pentru funcţia de asistent personal, prestatorul de Serviciu încheie cu acesta contractul individual de muncă.
40. Un asistent personal poate fi angajat pentru maximum 40 de ore pe săptămînă pentru un beneficiar.
41. În perioada concediului asistentului personal sau în cazurile în care acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, prestatorul de Serviciu este obligat să-i asigure beneficiarului un înlocuitor al asistentului personal sau un alt tip de serviciu corespunzător.

Secţiunea a 5-a
Oferirea serviciilor

42. În funcţie de planul individualizat de asistenţă, asistentul personal oferă următoarele servicii beneficiarului:
1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc.;
2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea scaunului rulant etc.;
3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul hainelor, procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.;
4) participare la viaţa socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate de muncă;
5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.
43. Serviciile de asistenţă personală pot fi îndeplinite în următoarele forme:
1) suplinire parţială – atunci cînd persoana poate realiza o parte a activităţii, dar are nevoie de ajutor pentru a o finaliza;
2) suplinire completă – atunci cînd persoana nu poate realiza o activitate şi aceasta trebuie în întregime realizată de asistentul personal;
3)  însoţire – atunci cînd persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea, dar nu o poate realiza din cauza dizabilităţilor mintale sau senzoriale.
44. Beneficiarul şi asistentul personal, sub supervizarea şefului Serviciului şi în baza planului individualizat de asistenţă, elaborează un program zilnic, saptămînal şi lunar de oferire a serviciilor de asistenţă personală. În funcţie de necesităţile beneficiarului, programul este revizuit periodic. Beneficiarul contrasemnează fişa zilnică de evidenţă a serviciilor de asistenţă personală prestate şi a timpului real alocat pentru acestea.
45. Beneficiarul este sprijinit de asistentul personal pentru a duce o viaţă cît mai independentă în comunitate, în conformitate cu necesităţile, interesele şi preferinţele sale.
46. Asistenţa medicală a beneficiarului este asigurată de către instituţiile medico-sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Secţiunea a 6-a
Monitorizarea şi evaluarea

47. Monitorizarea şi evaluarea serviciilor de asistenţă personală sînt realizate de către prestatorul de Serviciu, pentru a se asigura că serviciile corespund necesităţilor de asistenţă ale beneficiarului şi Standardelor minime de calitate.
48. Şeful Serviciului monitorizează prestarea Serviciului, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă,  efectuînd un minimum de vizite la domiciliul beneficiarului:
1) dată la două săptămîni, pe parcursul primei luni de la admiterea  în Serviciu;
2) lunar, pînă la împlinirea a şase luni de la admiterea în Serviciu;
3) dată la două luni, după expirarea a primelor şase luni de la admitere în Serviciu.
49. La fiecare vizită şeful Serviciului:
1) are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
2) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
50. Şeful Serviciului întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare şi verificare în cazurile în care există suspiciuni de abateri sau abuz faţă de beneficiar.
51. În cazul în care şeful Serviciului constată existenţa circumstanţelor care impun modificarea serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea necesităţilor de asistenţă.
52. Prestatorii de Serviciu privaţi prezintă structurii teritoriale de asistenţă socială sau, după caz, unităţii de asistenţă socială rapoarte privind activitatea prestată în cadrul Serviciului, în termenele şi în conformitate cu cerinţele stabilite.

Secţiunea a 7-a
Suspendarea şi încetarea prestării serviciilor
de asistenţă personală

53. Prestarea serviciilor de asistenţă personală poate fi suspendată, pe o perioadă de maxim 6 luni, în unul dintre următoarele cazuri:
1)  la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
2)  la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidenţial (la întreţinerea deplină a statului);
3)  la întrunirea temporară de către beneficiar a uneia sau a mai multe condiţii prevăzute la pct. 54 subpct. 1)-4) din prezentul Regulament.
54. Încetarea prestării serviciilor de asistenţă personală are loc în unul dintre următoarele cazuri:
1)  beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru Serviciu;
2)  beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal solicită personal încetarea prestării Serviciului;
3) beneficiarul este deservit la domiciliu de către lucrătorul social;
4) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal primeşte sau solicită stabilirea alocaţiei pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
5) termenul pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu a expirat;
6) decesul beneficiarului.
55. Constatînd existenţa circumstanţelor prevăzute la pct. 53 sau 54 din prezentul Regulament, prestatorul de Serviciu emite o decizie privind suspendarea sau încetarea prestării serviciilor.
56. Prestatorul de Serviciu transmite, în termen de 3 zile lucrătoare, informaţia privind suspendarea sau încetarea prestării serviciilor structurii teritoriale de asistenţă socială.

Capitolul V
MODUL DE FINANŢARE A SERVICIULUI

57. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul municipiului Bălţi;
2) mijloace speciale;
3) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
58. Prestatorii privaţi finanţează Serviciul din sursele proprii.
59. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru volumul de timp efectiv lucrat.