Proiecte de decizii pentru şedinţa din 27.05.2016

Proiecte de decizii pentru şedinţa din 27.05.2016

734
DISTRIBUIȚI

Proiecte de decizii pentru ședința din  27.05.2016

Cu privire la alegerea viceprimarului satului Pelinia

Examinînd propunerea dlui Titus Sărăteanu, primar al satului Pelinia, expusă în urma consultării cu fracţiunile Consiliului comunal Pelinia, privind candidatura dlui Țurcanu Victor la funcţia de viceprimar al satului Pelinia, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. t), art. 26 alin. (4), art.31 al. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 avînd avizul comisiilor consultative de specialitate din , Consiliul comunal Pelinia DECIDE:

1. Se alege viceprimar al satului Pelinia domnul  Țurcanu Victor.

2. Salarizarea viceprimarului satului Pelinia se va efectua din contul

mijloacelor prevăzute în bugetul local, conform statului de personal.

Aprobarea planului de activitate pe tr.III an. 2016

 

În temeiul art.14 al.(2) lit. p),  al Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, în baza proiectului de decizie iniţiat de primarul satului, dl.Titus Sărăteanu, ţinînd cont de avizul comisiilor de specialitate, Consiliul sătesc Pelinia DECIDE

1.Se aprobă planul de activitate al Consiliului sătesc şi al primăriei Pelinia  pe trimestrul III al               anului 2016.  Planul se anexează.

Aprobat la şedinţa consiliuiui sătesc

Nr.   din  27.05. 2016

                                          PROGRAMUL DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI SĂTESC ŞI AL PRIMĂRIEI  SATULUI PELINIA

Trimestrul III an. 2016

 

Nr.

d/o

Activităţi, măsuriTermen de

executare

Responsabil

Pentru pregătit

I.PROIECTELE DECIZIILOR PRECONIZATE PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI

1. Cu privire la executarea bugetului ]n semestrul I an. 2016.

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece al anului

3.Cu privire la situația criminogenă în satul Pelinia.

4. Aprobarea planului de activitate al APL pe trimestrul IV al anului 2016

 

 

 

24.08.2016

 

24.08.2016

 

 

 

 

 

Titus Sărăteanu,

primarul satului

 

 

 

II.

 

CHESTIUNI PRECONIZATE SPRE EXAMINARE AUDIERE LA PRIMAR

1.Cu privire la funcţionarea instituţiilor

bugetare din teritoriu.

 

 

săptămînal  în fiecare  zi de

vineri la 1530

 

 

 

Directorii instituţiilor

 

III.LEGI, HOTĂRÎRII ALE GUVERNULUI DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL ŞI SĂTESC LA CONTROL.

1. Legea privind administraţia publică locală

Nr.123-XV din 18.03.2003.

3. Legea privind Finanţele publice locale
Nr. 397-XV din 16.10.2003

4. Legea cu privire la proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale              nr.523-XIV din 16.07.1999

 

 

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

Primăria,consiliul

sătesc

primăria

 ACŢIUNI ORGANIZATORICE

Ziua independenţei

Ziua limbii

Juileul 50 ani de viață în comun

 

 

27 august

31 august

31 august

 

 

 

S, Borş, specialist în probl. tineretului

Pripa Alexandra, şefa bibliotecii publice

Petru Chilaru, directorul casei de cultură

 

      3.  Cu privire la amplasarea stînilor pe imașurile din Pelinia.

 

În temeiul prevederilor art.14 al.(2) lit.e) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, art.50 Codul Funciar Nr.828-XII din 25.12.199, lasolicitările scrise, la propunerea primarului Titus Sărăteanu,  și avizul comisiilor de specialitate, Consiliul sătesc Pelinia DECIDE:

 

1.Se permite cet. Țurcanu Gheorghe Zaharia amplasarea stînii în conturul 572; Postolachi Ivan în conturul 74; Codreanu Nicolai în conturul 627, Zaiaț Petru în conturul 1358 fără drept de construcții capitale, cu respectarea normelor sanitare de întreținere a imașului.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama specialistului pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, dna Liliana Ţurcan.

3. Prezenta decizie este valabilă pînă la 01 mai 2017.

 

      4.Cu privire la defrișarea copacilor  uscați.

În temeiul p.14 al.(2) lit.f1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, , luînd  în considerație  actul de inventariere  a fîșiilor forestiere, la propunerea primarului Titus Sărăteanu, conform avizului comisiilor de specialitate, Consiliul sătesc Pelinia

DECIDE:

 1. Se  acceptă defrișarea a _______ copaci uscați din fîșiile forestiere din teritoriu.  Actul se anexează.
 2. În scopul solicitării avizului ecologic privind defrișarea copacilor uscați, prezenta decizie va fi prezentată la Inspectoratul ecologic raional Drochia.
 3. Contabilitatea,  dna Raisa Țurcan, comisia de inventariere va întocmi actul privitor la defrișare și transmiterea copacilor la bilanțul primăriei, predestinați pentru material de foc.
 4. Primarul satului, dl. Titus Sărăteanu va organiza plantarea copacilor  în locurile lipsă din fîșiile respective.

 

5. Cu privire la repunerea în funcțiune a seviciului de pompieri

În scopul asigurării protecției civile de interes local, în temeiul art.  14 al.(2) lit.x) din Legea privind administraţia publică locală nr. 346-XVI din 28.12.2006, la propunerea primarului satului Pelinia, dl. Titus Sărăteanu Consiliul communal DECIDE:

 

 1. Se  inițiază repunerea în funcțiune a serviciului de pompieri în teritoriul satului Pelinia.
 2. Primăria satului va asigura serviciul respective cu  mașina antiincendiară și  încăperea.
 3. Pentru întreținerea serviciului,  se aprobă taxa de 3 lei lunar pentru fiecare personă matură  înscrisă în gospodărie.

 

 6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea expertizei proiectului de   

            extindere a sistemei de apă și canalizare.

În temeiul p.14 al.(2) lit.n) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.4 al.(1) lit.c) din Legea 435 din 28.12.2006 privind descentalizarea administrativă,   art. 8 din Legea nr. 397 din 16.10.2003  privind finanțele publice locale , la propunerea primarului Titus Sărăteanu, conform avizului comisiilor de specialitate, Consiliul sătesc Pelinia

DECIDE:

1.Se alocă  din contul soldului disponibil al mijloacelor bănești format în urma executării

bugetului pe anul 2015- 20000 (douăzeci mii) lei  pentru efectuarea expertizei proiectului d

extindere a  sistemei de  apă și canalizare pentru reparația fîntînii arteziene.

2.Responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii- primarul s. Pelinia, dl.Titus Sărăteanu.

 

  7. Acordarea ajutorului material  (Furtună Andrei și Furtună Aculina

În temeiul prevederilor art.8 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.14 al.(2) lit.y), art. 14 al. 4) din Legea 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală, la cererea  cet. Furtună Andrei  și Furtună Aculina , Consiliul comunal Pelinia  DECIDE:

 1. Se acordă ajutor material  în mărime de         lei d-lui Furtună Andrei pentru procurarea medicamentelor  speciale de tratatre a leucemiei.
 2. Se acordă ajutor material în mărime de        lei d-rei Furtună Aculina petru corectarea vederii tratamentul dinților afectate de diabet.
 3. Cheltuelile vor fi acoperite din contul soldului disponibil al mijloacelor bănești format în urma executării bugetului pe anul 2015
 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Raisa Ţurcan, contabil-şef.

8. Cu privire la stabilirea termenilor și  condițiilor de păşunat

În scopul executării Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 667 din 23.07.2010, Legea Zootehniei nr.412-XIV din 27.05.1999 în temeiul art.  14 al.1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 346-XVI din 28.12.2006,

DISPUN:

1.Se stabileşte termenul de păşunat pe terenurile fondului funciar proprietate publică a satului Pelinia,  după cum urmează:

 

– păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă

a lunii mai, cînd s-a zvîntat şi temparatura aerului nu cade noaptea sub +5 grade

C, iar plantele au înălţimea minimă de aproximativ 10 cm – în cazul păşunilor

formate din plante de talie joasă, şi de aproximativ 15 cm – pe păşunile formate

din plante de talie înaltă;

– păşunatul nu se admite pe păşunile situate pe pante, cu gradul slab de acoperire a

solului cu vegetaţie şi pe care există pericol de eroziune, păşunatul urmînd să

înceapă în ultima decadă a  lunii mai;

– perioada de păşunare se încheie în prima decadă a lunii noiembrie sau, după caz,

odată cu coborîrea temperaturii medii în decurs de 24 ore sub 0 grade C.

 

2. Se interzice:

1) păşunatul:

a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;

b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;

c) pe păşunile de pe solurile hidromorfe de luncă, pînă la uscarea solului;

d) plantelor de talie înaltă la o înălţime mai mică de 5 cm;

e)plantelor de talie joasă la o înălţime mai mică de 3 cm,

f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;

g)în primul an de înfiinţare a păşunilor.

2)păşunatul ovinelor şi caprinelor pe păşunile destinate bovinelor,

3)păşunatul comun al diferitelor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave,

4)desţelenirea păşunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:

a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 170, deoarece există pericol de

declanşare a fenomenelor de eroziune,

b)situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;

c)pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafaţa

solului sau care  au pînza freatică la adîncimea mai mică de 50 cm.

3. Se obligă deținătorii de animale să conducă animalele pînă la locul de adunare a

cirezilor și înapoi pînă la domiciliu , să le supravegheze pînă la pornirea lor în cîmp.

4. Deținătorii de animale poartă responsabilitate pentru pagubele pricinuite de animale pe

teritoriul satului.

5. Toți deținătorii de animale sînt obligați să declare la primărie numărul de

animale deținute.

6. Pînă la 25 aprilie toți ciobenii sînt obligați să treacă controlul medical

7. Șeful postului de poliție va asigura executarea întocmai a prevederilor  prezentei

dispoziţii cu atragerea la răspundere, conform prevederilor legale, a persoanelor

care  au încălcat prevederile executorii ale prezentei decizii.

8. Prezenta dispoziţie se comuniică Postului de poliție din Pelinia  şi se aduce la

cunoştință publică prin intermediul afişării şi mijloacelor de comunicare în

masă.

9.Aprobarea planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului ”Sistem de   

         colectare și  transnsport al deșeurilor menagere.

În temeiul p.14 al.(2)   (3 ) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  la propunerea primarului Titus Sărăteanu, conform avizului comisiilor de specialitate, Consiliul sătesc Pelinia

DECIDE

 1. Se  aprobă planul de acțiuni pentru asigurare  durabilității proiectului ”Sistem de  colectare și  transnsport al deșeurilor menagere pe raza microregiunii interraionale

RÎșcani-Drochia.

Se anexează.

 

Planul de acțiuni

pentru asigurarea durabilității proiectului: „Sistem de colectare si transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîşcani ( s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia)

 

n/oActivitățiResponsabilExecutorTermeni de

execu­tare

1.Dezvoltarea, coordonarea cu APL Aluniș, Corlăteni, Grinăuți, Răcăria, Recea și Pelinia, apoi aprobarea Planului de asigurare a durabilității proiectului la ședința CL Singureni și prezentarea acestuia către ADR NordAPL, Consiliul SRLAdministratorul

SRL

mai  2016
2.Asigurarea utilizării eficiente a bunurilor for­mate în urma implementării proiectului.APL, Consiliul SRLAdministratorul SRL2016
3.Planificarea funcționării serviciului de salubri­zare în cele 7 UAT pe termen scurt (1-6 luni) si mediu (6-1 an – până la 3 ani) prin intermediu Consiliului de Administrare a SRL „Salubricom-Expert”.APL, Consiliul SRLAdministratorul SRL2016
 
 1. Actualizarea documentelor necesare pentru activitatea SRL „Salubricom-Expert”
APL,

Consiliul SRL

Administratorul SRL2016
4.Ședințe de lucru comune cu participarea APL partenere privind soluții optime de gestionare, cît și cu privire la îmbunătățirea procesului de funcționare a serviciului.APL, SRLAPL, SRL2016
5.Realizarea activităților de conștientizare pentru populație în vederea compostării dejecțiilor animaliere (băligar) si deșeurilor agricole din gospodariiAPL, Consiliul SRLAdministratorul SRLPermanent
6.Administratorul SRL va prezenta lunar raport de activitate Consiliului de Administrare cu privire la activitățile realizate în scopul prestării serviciului de salubrizare.APL, Consiliul SRLAdministratorul SRLLunar
7.Administratorul SRL va prezenta lunar raport de activitate Agenției de Dezvoltare Regională Nordcu privire la activitățile realizate în scopul prestării serviciului de salubrizare.APL, Consiliul SRLAdministratorul SRL2016
8.Implicarea în procesul de asigurare a durabilității proiectului pe reprezentanții: aparatului președintelui raionului, Inspectorului Ecologic, Inspectorului de Poliție și Centrului de sănătate publică Rîșcani și Drochia.APLAPL2016