SERVICIU DE DESERVIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

SERVICIU DE DESERVIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

537
DISTRIBUIȚI
REGULAMENT-CADRU
al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu
I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele şi finanţarea acestuia.
2. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – Serviciu) reprezintă un serviciu public (creat în subordinea structurii teritoriale de asistenţă socială) sau privat (creat de către fundaţii, instituţii private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia, avînd domeniul de activitate în sfera socială).
3. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, Standardele minime de calitate, dispoziţia autorităţii publice locale de nivelul al doilea, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:
servicii de îngrijire socială la domiciliu (în continuare – servicii) – gamă de servicii acordate la domiciliu beneficiarilor pentru a spori gradul de independenţă a acestora;
lucrător social – persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi oferă aceste servicii;
echipă multidisciplinară – grup de specialişti din mai multe domenii, incluzînd un asistent social comunitar şi un lucrător social, care colaborează la soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficiarului, instituit de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi.
5. Calitatea serviciilor prestate este evaluată periodic şi la necesitate de către fondator şi Inspecţia Socială.
6. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi sînt transmise spre soluţionare instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
7. Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele:
1) consiliere;
2) suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică, reparaţie;
f) realizarea igienei personale;
g) organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei;
h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
i) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;
j) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
k) după caz, încălzirea sobelor.

II. Principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului

8. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:
1) accesibilitate şi disponibilitate;
2) informare;
3) abordare individualizată;
4) parteneriat;
5) participare;
6) confidenţialitate;
7) nondiscriminare.
9. Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.
10. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
1) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi cu particularităţile de dezvoltare individuală, precum şi pentru activizarea eforturilor proprii;
2) prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;
3) încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cît este posibil, în familie şi comunitate;
4) sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vîrstnice şi cele cu
dizabilităţi;
5) mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea necesităţilor cu implicarea voluntarilor;
6) asigurarea evidenţei centralizate a potenţialilor beneficiari care locuiesc în raza unităţii teritorial-administrative.

III. Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1
Beneficiarii Serviciului

11. De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane: 
1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, lipsite de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane (prieteni, rude, vecini);
2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor şi a familiei extinse.
12. De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;
2)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;
3)  persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
4)  bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5)  persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent.

Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile prestatorului de servicii

13. Prestatorul de servicii (în continuare – prestator) este în drept:
1) să stabilească, în condiţiile legii, parteneriate şi acorduri cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi economici în scopul realizării atribuţiilor sale;
2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
3) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le utilizeze în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia.
14. Prestatorul are următoarele obligaţii:
1) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre;
2) să aplice procedura de admitere, prestare şi suspendare/sistare a prestării serviciilor;
3) să deţină baza de date a lucrătorilor sociali, a beneficiarilor şi a solicitanţilor de Serviciu;
4) să păstreze dosarul personal al beneficiarului Serviciului;
5) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal stocate în dosarul personal al beneficiarului;
6) să respecte procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile prestate în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia;
7) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alţi prestatori de servicii în vederea asigurării procesului de incluziune socială a beneficiarilor şi accesului lor la alte servicii din comunitate;
8) să elaboreze rapoarte semestriale şi anuale de evaluare a serviciilor;
9) să monitorizeze perfectarea rapoartelor lunare de activitate a lucrătorilor sociali;
10) să identifice necesităţile de instruire continuă a lucrătorilor sociali şi să organizeze cursuri de formare profesională continuă;
11) să asigure monitorizarea şi evaluarea Serviciului;
12) să asigure evidenţa contabilă a Serviciului.

Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor Serviciului

15. Beneficiarii Serviciului au dreptul:
1) să fie informaţi asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
2)    să îşi exprime acordul referitor la serviciile prestate;
3)    să înainteze şi să depună plîngeri, în condiţiile legii, referitor la calitatea serviciilor prestate, la atitudinea şi tratamentul personalului;
4)    să fie asistaţi şi ajutaţi de către personalul Serviciului la realizarea obiectivelor planului individualizat de îngrijire;
5)    să li se păstreze şi să li se utilizeze datele cu caracter personal conform legislaţiei;
6)    să solicite suspendarea sau sistarea prestării serviciilor conform acordului sau contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul;
7)    să fie trataţi cu respect şi demnitate de către personalul Serviciului;
8)    să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea serviciilor.
16. Beneficiarii Serviciului au următoarele obligaţii:
1) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia familială, socială şi la starea sănătăţii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor informaţii;
2) să respecte regulamentul de activitate al Serviciului;
3) să manifeste o atitudine respectuoasă faţă de personalul Serviciului.

Secţiunea a 4-a
Admiterea beneficiarului în Serviciu

17. Pentru a beneficia de servicii, solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o cerere scrisă la prestator, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, sau apelează la mecanismul de referire aplicat de unitatea de asistenţă socială.
18. Prestatorul înregistrează cererea în registrul de evidenţă a solicitanţilor.
19. Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabileşte în baza criteriilor de eligibilitate ale Serviciului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi a rezultatelor obţinute în urma evaluării necesităţilor de îngrijire a solicitantului.
20. Evaluarea necesităţilor se efectuează în baza fişei de evaluare a necesităţilor de îngrijire la domiciliu, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Evaluarea se realizează de către prestator în comun cu echipa multidisciplinară din comunitate.
21. În baza rezultatelor evaluării, prestatorul emite o decizie privind admiterea sau neadmiterea în Serviciu, stabilind şi dacă solicitantul va beneficia de servicii gratuit sau contra plată. Decizia se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
22. Dosarul beneficiarului se întocmeşte conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

Secţiunea a 5-a
Planul individualizat de îngrijire

23. Planul individualizat de îngrijire este completat, cu participarea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal, în cadrul şedinţei de planificare a îngrijirii. La şedinţă sînt examinate rezultatele evaluării necesităţilor de îngrijire şi recomandările formulate de echipa multidisciplinară.
24. Planul individualizat de îngrijire conţine informaţia detaliată despre volumul şi serviciile oferite, numărul de ore de îngrijire repartizate pe zi/săptămînă, timpul şi locul oferirii acestora.
25. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de îngrijire revine şefului Serviciului.
26. Planul individualizat de îngrijire este revizuit după prima lună, la 3 luni, iar ulterior la necesitate, dar nu mai rar decît o dată la 6 luni, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului, cu antrenarea, după caz, a echipei multidisciplinare.
27. La sfîrşitul vizitei la domiciliul beneficiarului, lucrătorul social completează, împreună cu acesta, fişa de îngrijire zilnică cu privire la volumul serviciilor prestate şi timpul real alocat.
28. Beneficiarii indicaţi în pct. 11 din prezentul Regulament semnează un acord de prestări servicii, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, elaborat în baza planului individualizat de îngrijire.
29. Beneficiarii indicaţi în pct. 12 din prezentul Regulament semnează un contract de prestări servicii, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, întocmit în baza planului individualizat de îngrijire.

Secţiunea a 6-a
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor
de îngrijire la domiciliu prestate beneficiarului

30. Pentru a se asigura că planul individualizat de îngrijire este realizat în mod eficient, iar serviciile corespund necesităţilor de îngrijire ale beneficiarului şi Standardelor minime de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, prestatorul efectuează monitorizarea şi evaluarea serviciilor.
31. Şeful Serviciului monitorizează prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în conformitate cu planul individualizat de îngrijire, efectuînd vizite la domiciliul beneficiarului:
1) o dată la 3 luni, la beneficiarii noi;
2) o dată la 6 luni şi, respectiv, la necesitate.
3) după fiecare vizită efectuată la domiciliul beneficiarului, şeful Serviciului întocmeşte un raport de monitorizare, care se anexează la dosarul beneficiarului.
32. Şeful Serviciului întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare şi verificare în cazurile în care există suspiciuni, semnale de abateri sau abuz faţă de beneficiar.
33. În cazul în care şeful Serviciului constată existenţa circumstanţelor care impun modificarea serviciilor prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidisciplinară pentru reevaluarea necesităţilor de îngrijire.

Secţiunea a 7-a
Suspendarea şi sistarea prestării serviciilor
de îngrijire la domiciliu 

34. Prestarea serviciilor poate fi suspendată, pentru o perioadă de maximum 4 luni, în unul dintre următoarele cazuri:
1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezidenţial;
3) la plasarea temporară a beneficiarului într-o instituţie medicală pentru tratament/reabilitare.
35. Sistarea prestării serviciilor poate fi realizată în următoarele cazuri:
1) constatarea neîntrunirii de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate pentru Serviciu;
2) solicitarea personală a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal privind sistarea prestării serviciilor;
3) expirarea termenului pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu, conform acordului sau contractului;
4) nerespectarea prevederilor acordului sau contractului;
5) schimbarea reşedinţei curente a beneficiarului;
6) decesul beneficiarului.
36. Prestatorul transmite structurii teritoriale de asistenţă socială şi fondatorului, în termen de 3 zile lucrătoare, informaţia privind suspendarea sau sistarea prestării serviciilor.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAJUTOR MATERIAL
Articolul următorCASA DE TIP FAMILIAL